«زندگی‌ات را بر مبنایی قرار بده که من تاوانش را ندهم.» -عمه